HIT moskito spray odstarszający komary, kleszcze i meszki

Płyn w postaci sprayu, do odstraszania komarów, kleszczy meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Produkt wykazuje skuteczność wobec: komarów (Culex) do 8h, komarów malarycznych (Anopheles gambiae)do 6h, komarów tygrysich (Aedes albopictus) 6h,  kleszczy (Ixodes) 10 h i meszek (Simulidae) do 4 h po zastosowaniu.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8126/20

Działanie

 

Odstraszające komary i kleszcze.

Skład

 

Substancja czynna: ikaradyna 20,6g/100g

Substancje dodatkowe: olejek miętowy, olejek eukaliptusowy, olejek cytronela.

Sposób użycia

 

Tylko do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem . Niewileką ilością płynu spryskać odsłonięte części ciała z odległości 15-20 cm, Nie rozpylać bezpośrednio na twarz. Na twarzy i szyi rozsmarować preparat dłońmi po czym dokładnie je umyć. W razie potrzeby powtórzyć co 4-6 h, maksymalnie 2 razy w ciągu doby. Aby nanieść na twarz dziecka, należy nałożyć płyn na dłonie dorosłego i delikatnie rozsmarować unikając okolic oczu i ust.

Omijać okolice oczu i ust. Nie stosować na skórze uszkodzonej lub bezpośrednio po aplikacji na niej kremu/balsamu. Nie zakrywać ubraniem spryskanych części ciała. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w połączeniu z preparatami zawierającymi DEET. Produkt używać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie aplikować na ręce dzieci. Pozostałość produktu i puste opakowanie traktować jako odpad komunalny, Preparat bezpieczny dla dzieci od 2 roku życia (przy aplikacji nie więcej niż 2 razy na dobę}. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 – Wysoce łatwopalna ciecz pary, 11226 – Łatwopalna ciecz i pary, 11311 – Może powodować reakcje alergiczną skóry, 11319 – Działa drażniąco na oczy . Zwroty wskazujące na środki ostrożności P102- Chronić przed dziećmi, P210 –   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjął soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 – zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznaczonych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami EUH208 zawiera 1,8 – cyneol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PIERWSZA POMOC:

W kontakcie ze skórą: narażone partie skóry dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W kontakcie z oczami: oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 minut. wyjąć szkła kontaktowe, w przypadku silnych dolegliwości skontaktować się z lekarzem. W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić na świeże powietrze.

Empty section. Edit page to add content here.