HIT moskito soft spray odstraszający komary i kleszcze

Płyn w postaci sprayu, przeznaczony do odstraszania komarów i kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Produkt wykazuje skuteczność wobec komarów (Culex) do 5 h, Komarów tygrysich (Aedes albopictus) 4 h,  a wobec kleszczy (Ixodes) do 10 h po zastosowaniu.

Produkt bezpieczny dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Produkt biobójczy. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8753/22

Działanie

 

Odstraszające komary i kleszcze.

Skład

 

Substancja czynna: ikarydyna 10,13 g/100 g.

Substancja dodatkowa: olejek lawendowy.

Sposób użycia

 

Tylko do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Niewielką ilością płynu spryskać odsłonięte części ciała (np. twarz, szyję, ramiona i nogi) z odległości 15-20 cm. Nie stosować na całe ciało. Na twarzy i szyi rozsmarować preparat dłońmi, po czym dokładnie je umyć.

W razie potrzeby powtórzyć co 5-6 godziny maksymalnie 2 razy w ciągu doby, dla osób dorosłych.

Nie stosować u dzieci poniżej szóstego miesiąca życia (przy aplikacji przez dorosłego, nie więcej niż raz na dobę).

Aby nanieść na ciało dziecka, należy nałożyć płyn na dłonie dorosłego i delikatnie rozsmarować unikając okolic oczu i ust. Nie nanosić produktu na dłonie dziecka.

Omijać okolice oczu i ust. Nie stosować na skórze uszkodzonej lub bezpośrednio po aplikacji na niej kremu/balsamu. Nie zakrywać ubraniem spryskanych części ciała. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w połączeniu z preparatami zawierającymi DEET. Produkt używać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie aplikować na ręce dzieci. Pozostałość produktu i puste opakowanie traktować jako odpad komunalny.

Aby ograniczyć ukąszenia komarów i stosowanie produktu u dzieci zaleca się stosowanie ochrony mechanicznej, takiej jak odpowiednie ubranie i moskitiery.

Nie są znane skutki uboczne stosowania inne niż wynikające z klasyfikacji.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

 

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Pierwsza pomoc:

W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów.

Skontaktować się z lekarzem.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić na świeże powietrze.

Empty section. Edit page to add content here.